PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maak ik u er op attent dat BSM Dienstverlening de persoonsgegevens die u ons verstrekt zal verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor mijn (potentiële) klanten als voor partijen bij wie ik zaken en/of diensten inkopen. 

Bent u een (potentiële) klant van mij, dan gebruik ik uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om mij uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat ik aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

 

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat ik uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij mij heeft opgevraagd maar u geen klant bij mij geworden bent, zal ik uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien ik een offerte van u heb ontvangen, maar ik geen klant van u ben geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij mij geworden of ik bij u, dan zal ik uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen ik verplicht ben onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zal ik uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Uw rechten
U heeft het recht om mij te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u mij ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich tot mij en ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met mij opnemen.